Technik logistyk

Szkoła na podbudowie gimnazjum. Nauka trwa 4 lata.

 

W klasie oferujemy 26 miejsc.

 

Językiem wiodącym jest język angielski. Drugim  językiem jest język niemiecki.

 

   W klasie tej proponujemy dodatkowe przedmioty rozszerzone, którymi są geografia i matematyka. Przedmioty uzupełniające to: historia i społeczeństwo.

 

W tym zawodzie uczeń zdobywa trzy kwalifikacje zawodowe:

 

            Kwalifikacja 1: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania (A.30.).

            Kwalifikacja 2: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych (A.31.).

            Kwalifikacja 3: Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych (A.32.).

 

   Technik logistyk to kierunek wychodzący naprzeciw nowej sytuacji gospodarki rynkowej - po wejściu Polski do Unii Europejskiej rośnie zapotrzebowanie na absolwentów, którzy posiadają znajomość logistyki, czyli potrafią podnosić konkurencyjność i efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw.

   W czteroletnim toku kształcenia uczniowie zdobywają umiejętności zarządzania informacją pochodzącą z różnych źródeł oraz analizowania efektywności procesów logistycznych. Duży nacisk kładzie się na znajomość języków obcych.

   Absolwenci znajdą pracę na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych i transportowych.

   W trakcie nauki uczniowie obywają praktykę zawodową w przedsiębiorstwach handlowych, przemysłowych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

   Czteroletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem z przygotowania zawodowego. Uczeń po zdaniu egzaminów otrzymuje świadectwo dojrzałości oraz dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie technik logistyki a po zdaniu matury może podjąć dalszą naukę na uczelni wyższej.

 

Kim jest logistyk?

    Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Według definicji osób, które pracują w zawodzie logistyka należy dostarczyć: właściwy towar, właściwemu klientowi, we właściwej ilości, właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach.

 

Wybierając ten kierunek otrzymasz dogłębną wiedzę z zakresu:

 

             - logistyki, transportu, ekonomii, magazynowania, informatyki.

 

Ponadto zostaniesz wyposażony w wiadomości z zakresu zarządzania, marketingu i negocjacji, czego nie ma jeszcze w żadnej innej szkole!!!

 

Opis klasy:

    Technik logistyk to jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku europejskim. Zadaniem logistyka jest działanie na rzecz firmy i konfigurowanie wszystkich zasobów (ludzi, magazynów, materiałów) i narzędzi (np. oprogramowania komputerowego, transportu) by osiągnąć jak najlepszy efekt finansowy w zakresie działań związanych z produktem.

   Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.

   Do podstawowych zadań zawodowych absolwentów tego kierunku należy:

przygotowywanie procesu logistycznego, sporządzanie dokumentów logistycznych, prowadzenie rozliczeń i rachunków, organizowanie lub współdziałanie przy organizacji i realizacji zaopatrzenia, magazynowania, transportu i dystrybucji, zarządzania zapasami i tworzenie planów dostaw, klasyfikowanie zapasów, dobieranie środków transportu i urządzeń przeładunkowych w obsłudze łańcucha dostaw, znakowanie i identyfikowanie towarów w wymianie handlowej, dobieranie opakowań jednostkowych i transportowych, gospodarowanie opakowaniami, obsługiwanie zintegrowanych systemów informatycznych w logistyce, organizowanie recyklingu odpadów, prezentowanie działalności marketingowej na rynku usług logistycznych.

 

Praktyka zawodowa jest zapewniona przez szkołę.

 

 Jeszcze parę lat temu mało kto słyszał o logistyce, dziś jest to niezwykle popularny termin. Przeglądając ogłoszenia o pracę, nie można nie zauważyć, że w Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych. Są niezbędni w niemal każdej większej firmie.

 


 
                    
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl