Edukacja kluczem Twojego sukcesu

"Edukacja kluczem Twojego sukcesu"- projektrealizowany przez Powiat Lubelski na podstawie umowy nr 86 POKL.09.01.02-06-346/08 zawartej w dniu 2 lutego 2009r. z Samorządem Województwa Lubelskiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze wsi i małych miast poprzez wsparcie wychowawcze i dydaktyczne w zakresie podstawowych kompetencji kluczowych oraz planowanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych w ramach prowadzonych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Podstawowym celem projektu jest zniwelowanie różnic wiedzy i umiejętności uczniów poprzez podniesienie ich umiejętności korzystania z technologii informatycznych, komunikowania się w językach obcych, podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności matematyczno - przyrodniczych, zwiększenie kompetencji kluczowych i europejskich, wykształcenie zachowań przedsiębiorczych w planowaniu swej ścieżki rozwoju (edukacyjnej i zawodowej) a także odpowiedzialności za własne decyzje oraz funkcjonowania w warunkach społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki rynkowej. Realizowane w projekcie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, a także uzyskane przez uczniów dodatkowe kwalifikacje - przyczynią się do większej mobilności na rynku pracy.


Projekt realizowany w Liceum Profilowanym, obejmuje zajęcia:
1. Blok nauk matematyczno - przyrodniczych. Zajęcia będą prowadzone w grupach 15 osobowych. Każda grupa skorzysta z 64 godzin zajęć m.in. z matematyki. Nauczanie będzie miało na celu kształtowanie i ćwiczenie logicznego myślenia, planowanie samooceny, rozwijanie kompetencji uczniów z wykorzystaniem technologii IT w postaci e - edukacji, gier lub programów multimedialnych.
Dopełnieniem szkolnych działań dydaktycznych będzie dwudniowy wyjazd do Planetarium w Toruniu.
2. Blok języków obcych – Zajęcia będą prowadzone w grupach 10 osobowych. Każda grupa skorzysta z 64 godzin zajęć językowych (język angielski) opierających się na technologii IT - multimedialnych programach nauczania języków obcych i możliwości prowadzenia konwersacji.
Dopełnieniem zajęć będzie zorganizowany w lipcu 2009r. 7 dniowy powiatowy obóz językowy - połączony z poznawaniem miejsc kultury, dający możliwość umocnienia nabytych umiejętności komunikacyjnych i pracy zespołowej. Najzdolniejsi uczniowie przystąpią do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego ich umiejętności językowe.
3.Doradztwo i opieka psychologiczno - pedagogiczna. Zajęcia będą prowadzone w grupach 10 osobowych. Specjaliści z PODN (psycholog, pedagodzy) przeprowadzą w każdej grupie warsztaty w modułach: techniki skutecznego uczenia się, budowanie poczucia własnej wartości, profilaktyka uzależnień od alkoholu. Każdy uczeń skorzysta z 2 godzin konsultacji indywidualnych aby skonsultować swe plany, zmiany i trudne sytuacje. Zajęcia i konsultacje prowadzone będą przez osoby spoza szkół co pozwoli na otwarcie się uczniów i skuteczną pracę w kierunku poprawy istniejącego stanu.
4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe. Zajęcia będą prowadzone w grupach 10 osobowych. Każda grupa skorzysta z 16 godzin warsztatów w zakresie poznania swoich zasobów i potrzeb, planowania i organizowania, nabycia umiejętności przedsiębiorczych oraz swobodnego poruszania się na rynku pracy z wykorzystaniem technologii ICT w formie e-edukacji, symulacyjnych gier edukacyjnych czy metody projektów. Każdy uczeń skorzysta z indywidualnego doradztwa (3 godziny) - diagnozy pod kątem predyspozycji zawodowych i utworzenia indywidualnych planów działania.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl