Cyfrowy świat wokół nas

Program szkolnego koła "Cyfrowy świat wokół nas" ma na celu ujawnienie zainteresowań i kształtowanie uzdolnień młodzieży w dziedzinie informatyki. Zakłada się, że uczniowie posiadają już podstawową wiedzę z zakresu obsługo komputera. Koło informatyczne jest formą zajęć pozalekcyjnych umożliwiającą dostęp do komputerów zainteresowanym uczniom z liceum profilowanego oraz technikum ZSZ nr1. Zajęcia prowadzone są według harmonogramu spotkań w pracowni komputerowej pracującej w sieci z dostępem do Internetu. W ramach zajęć uczniowie m.in. budują własne strony internetowe a także zajmują się przetwarzaniem obrazu. Tematyka zajęć jest rozwinięciem treści podstawy programowej technologii informacyjnej. Osoby prowadzące koło informatyczne to nauczyciele informatyki: Robert Jarzyna i Tomasz Stoczkowski. Dopuszcza się płynność w dopasowaniu liczby godzin przeznaczonych na realizację zarówno poszczególnych tematów w zależności od oczekiwań i potrzeb uczniów. Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów bez szkody dla ogólnej koncepcji programu. Ogólne cele kształcenia 1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informacyjną. 2. Kształcenie umiejętności korzystania z zasobów Internetu, tworzenia stron www. 3. Rozwijanie umiejętności korzystania z osiągnięć współczesnej techniki (obsługa skanera, aparatu cyfrowego). 4. Kształtowanie współdziałania w zespole, samooceny i dostrzegania potrzeby samokształcenia. Oczekiwane efekty 1. Uczniowie tworzą i publikują własne strony internetowe 2. Uczniowie rozbudowują szkolną stronę internetową 3. Uczniowie posługują się skanerem i aparatem cyfrowym 4. Uczniowie przetwarzają obraz i tekst oraz dostosowują go do własnych potrzeb 5. Uczniowie tworzą środowisko graficzne dla tworzonych stron WWW Sposób oceny Kontrola postępów uczniów na zajęciach koła informatycznego ma na celu jedynie dostarczanie informacji o przystępności prowadzonych zajęć oraz stopniu zainteresowania uczniów danym zagadnieniem. Jej celem nie jest jednak, jak w przypadku zajęć obowiązkowych, ocena osiągnięć uczniów. Dlatego też będzie ona ograniczać się do wypowiedzi uczniów aranżowanych przez nauczyciela w trakcie rozwiązywania problemów za pomocą komputera. Formą kontroli osiągnięć uczniów będą tutaj również konkursy informatyczne organizowane w obrębie szkoły lub poza nią. Także odpowiednio przygotowane zadania do samodzielnej pracy dostarczą nauczycielowi informacji na temat postępów uczniów.
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl