Zasady rekrutacji na rok szkolny 2012/2013

I. WYMAGANE DOKUMENTY
1.Podanie o przyjęcie do szkoły.
2.Dwie fotografie.
3.Świadectwo ukończenia szkoły niższego stopnia.
4.Zaświadczenie o wyniku egzaminu gimnazjalnego (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych).
5.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe).
6.Kartę zdrowia i kartę szczepień oraz książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych (klasy kucharsko-gastronomiczne) po przyjęciu do szkoły.
7.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy kandydatów niepełnosprawnych).
8.Umowę o praktyczną naukę zawodu lub zaświadczenie pracodawcy o woli zawarcia takiej umowy z uczniem (dotyczy wyłącznie kandydatów do klasy wielozawodowej w Zasadniczej Szkole Zawodowej).


II. KWALIFIKOWANIE KANDYDATÓW
1.Podstawą zakwalifikowania jest świadectwo ukończenia gimnazjum i wynik egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenie o braku przeciwwskazań do kształcenia w wybranym zawodzie.
2.Przy rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, kandydat może uzyskać maksymalnie 200 pkt., na które składa się:
2.1 suma punktów zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
– maksymalnie 100 punktów;
2.2 suma punktów z przeliczenia ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących zajęć edukacyjnych:
· język polski
· język obcy nowożytny – ocena najwyższa z nauczanych języków
· matematyka
· zajęcia edukacyjne w typach szkół:
a) informatyka – Liceum Profilowane
b) fizyka – Technikum w zawodzie technik mechanik
c) informatyka –Technikum w zawodzie technik informatyk
d) technika – Zasadnicza Szkoła Zawodowa – wszystkie zawody
e) fizyka - Technikum Uzupełniające w zawodzie technik mechanik
f) technologia informacyjna (informatyka) – Policealna szkoła Zawodowa

3.Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych w poszczególnych typach szkół będą obliczane wg następujących zasad:
· celujący - 20 pkt.
· bardzo dobry - 15 pkt.
· dobry - 10 pkt.
· dostateczny - 5 pkt.
· dopuszczający – 2 pkt
* Suma punktów za inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum wg następujących zasad:

a) za świadectwo ukończenia szkoły szczebla niższego z wyróżnieniem - 8 punkty,
b) za potwierdzone osiągnięcia, co najmniej na szczeblu wojewódzkim, w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty (finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim oraz finaliści i laureaci innych konkursów organizowanych przez kuratora oświaty (niezależnie od liczby konkursów) – 6 punkty,
c) za potwierdzone osiągnięcia sportowe lub artystyczne (indywidualne lub zespołowe), co najmniej na szczeblu powiatowym, w tym:
· I miejsce lub tytuł laureata – 3 pkt.
· II miejsce lub tytuł finalisty – 2 pkt.
· III miejsce lub wyróżnienie –1 pkt.

d) za miejsca nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratoria oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół - 1 pkt.,
e) za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego - 2 pkt.

4.Poza postępowaniem kwalifikacyjnym do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjęci zostaną laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych, co najmniej o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu.

5.Pierwszeństwo w przyjęciu do szkół mają kandydaci z największą ilością punktów, w przypadku równej liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:
· sieroty, wychowankowie domów dziecka, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
· kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
· kandydaci z problemami zdrowotnymi posiadający opinię poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata, potwierdzonymi opinią publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.


III. HARMONOGRAM SKŁADANIA DOKUMENTÓW
1.Szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum.

Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadamirekrutacji - dyrektorzy szkół

 

 

do 13 kwietnia 2012 r.

Dokonywanie wyborów szkół i preferencjioddziałów przez kandydatów

 

od 21 maja 2012 r.godz. 8.00

do 11 czerwca 2012 r.godz. 14.00

Składanie podań przez kandydatów (wprzypadku rekrutacji elektronicznej do szkół pierwszego wyboru).

 

od 21 maja 2012 r.godz. 8.00

do 11 czerwca 2012 r.godz. 14.00

Weryfikacja dostarczonych podań.

od 21 maja 2012 r.

do 15 czerwca 2015 r.godz. 14.00

Wprowadzenie wyników sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

 19 czerwca 2012 r.

 

Ewentualna zmiana wyborów szkół i preferencjioddziałów przez kandydatów.

od 20 czerwca 2012 r.

do 21 czerwca 2012 r.godz. 14.00

Weryfikacja zmienionych i ponownie dostarczonych podań.

od 20 czerwca 2012 r.

do 21 czerwca 2012 r.godz. 16.00

Dostarczenie do systemu danych o ocenachuzyskanych w wyniku klasyfikacji końcowej,wynikach egzaminu gimnazjalnego i innych osiągnięciach uwzględnianych w procesie naboru (rekrutacja elektroniczna).

od 25 czerwca 2012 r.

do 29 czerwca 2012 r.godz. 14.00

Wprowadzenie przez kandydatów danych oocenach uzyskanych w wyniku klasyfikacjikońcowej, wynikach egzaminu gimnazjalnego iinnych osiągnięciach uwzględnianych w procesienaboru (kandydaci z gimnazjów objętychsystemem elektronicznym).

 02 lipca 2012 r. godz. 12.00

Dostarczenie kopii świadectw i zaświadczeń owynikach egzaminu gimnazjalnego przezkandydatów nieobjętych rekrutacją elektroniczną.

od 29 czerwca 2012 r.godz. 10.00

do 02 lipca 2012 r.godz. 12.00

Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych oosiągnięciach kandydatów.

od 29 czerwca 2012 r.godz. 10.00

do 03 lipca 2012 r.godz. 12.00

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia(zapoznanie się z wynikami naboru).

04 lipca 2012r. do godz. 13.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki poprzezdostarczenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia owynikach egzaminu gimnazjalnego.

od 04 lipca 2012r. do godz. 13.00

do 06 lipca 2012r. do godz. 13.00

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

09 lipca 2012r. do godz. 12. 00

Przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej.

od 10 lipca 2012 r. od godz. 8.00

do 11 lipca 2012 r.do godz. 12.00

Publikacja list przyjętych oraz list wolnych miejsc.

11 lipca 2012 r.od godz. 12.00

Przeprowadzenie rekrutacji dodatkowej.

od 12 lipca 2012 r.

do 31 sierpnia 2012 r.


2.Kalendarium procedury rekrutacyjno-kwalifikacyjnej do szkół policealnych

Składanie dokumentów przez kandydatów

16 sierpnia 2012 r.

Egzaminy wstępne lub rozmowa kwalifikacyjna, jeżeli szkoła taki egzamin lub rozmowę przeprowadza

od 23 sierpnia 2012 r.

do 24 sierpnia 2012 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie list przyjętych kandydatów

29 sierpnia 2012 r.

godz. 10.00

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl