Z Erasmusem w Europie


Od nowego roku 2019 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie rozpoczęła się realizacja nowego projektu „Z Erasmusem w Europie”.

     Projekt jest  realizowany w celu umożliwienia uczniom ZSZ Nr 1 w Bychawie jak najlepszego przygotowania do pracy w zawodzie oraz zdobycia umiejętności interpersonalnych niezbędnych do odnalezienia się na obecnym rynku pracy, poprzez udział w przedsięwzięciach o wymiarze międzynarodowym.
     W projekcie weźmie udział 36 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Bychawie, kształcących się w zawodach: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych i technik usług fryzjerskich. Odbędą się dwie dwutygodniowe mobilności: Włochy /Spoleto/ – 09.09.2019 – 20.09.2019 r. i Portugalia/Barcelos/ - 03.05.202016.05.2020 r. w zakładach pracy w kierunku zgodnym z programem kształcenia.

   Działania realizowane w ramach projektu finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+. Uczestnikom projektu zostanie zapewnione odpowiednie i szerokie przygotowanie, w tym także językowe z obu języków – włoskiego i portugalskiego (po 50 godzin), historyczno-kulturowe, pedagogiczne i pierwszej pomocy.

    Poza tym zaplanowano spotkanie z przedstawicielem policji dla omówienia aspektów bezpieczeństwa oraz poznania historii UE. Ponadto uczniom zostanie zapewnione odpowiednie wsparcie poprzez zapewnienie podróży, ubezpieczenia OC i NNW oraz EKUZ, zakwaterowanie i wyżywienie w miejscach odbywania praktyki oraz opiekunów ze strony szkoły. Dodatkowo uczestnicy wyjeżdżający na staż otrzymują tzw. kieszonkowe.

   Na zakończenie stażu uczestnicy otrzymają certyfikaty Europass Mobilność, Europass CV, Europass Paszport Językowy i certyfikaty potwierdzające odbycie praktyki i przygotowania językowego.

   Mamy nadzieję, że nabyta wiedza praktyczna i umiejętności będą pomocne w rozwoju osobistym uczestników i zdobyciu zatrudnienia.

Szkolnym koordynatorem projektu jest p. Janusz Sagan.

Dokumenty projektowe:

Zarządzenie dyrektora o powołaniu komisji rekrutacyjnej ...
Ankieta rekrutacyjna ...
Formularz zgłoszeniowy i RODO ...
Regulamin rekrutacji ...
Regulamin stażu ...
Zgoda na udostępnianie wizerunku ...
Zgoda rodziców na udział w projekcie ...
Deklaracja uczestnictwa w projekcie ...

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl