Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim

Podsumowanie końcowe projektu ...


Rekrutacja (kliknij tutaj) 
...

Podsumowanie projektu ...


Zajęcia ATM ...

Zajęcia WUiDK ...
Targi Motoryzacyjne Poznań 2019 ...

 

Tytuł Projektu: "Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Beneficjent: Powiat Lubelski

Wartość Projektu:  4 020 929,00 zł

Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 405 000, 00 zł

Budżet Państwa: 3 615 929,00 zł

            Celem projektu pn. "Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim" jest zwiększenie szans rozwojowych oraz szans na zatrudnienie  650 uczniów, wzrost kompetencji 29 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 11 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski.

Cel projektu wpisuje się w cel RPO WL „Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych”. Dominujący zakres interwencji to podwyższenie wiedzy i kompetencji, nabycie praktycznych umiejętności i wysokiej jakości doświadczenia zawodowego, podwyższenie kwalifikacji uczniów w zakresie wymaganym przez pracodawców co przyczyni się do większych szans na rynku pracy.

            Działania w zakresie  projektu będą realizowane poprzez organizację zajęć specjalistycznych (m.in. diagnostyka komputerowa, inseminacja matek pszczelich) oraz kursów kwalifikacyjnych dla uczniów (m.in. spawacz TIG i MIG MAG). Ponadto planowane jest organizowanie praktyk i staży dla uczniów.

            Projekt zakłada tworzenie warunków uczenia sie adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół, co pozwoli na zwiększenie efektywności kształcenia.

            W ramach projektu w niezbędny sprzęt zostaną wyposażone pracownie: gastronomiczne, informatyczne oraz pracownia mechaniczno-diagnostyczna. Specjalistyczne wyposażenie otrzyma również technikum pszczelarskie.

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

Ø    Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach:

Technikum nr 1

Zespół Szkól Zawodowych Nr 1 (Branżowa Szkoła I Stopnia)

Technikum mechaniczne

Ø    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach

Technikum

Ø    Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie:

Technikum Nr 1

Ø    Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach:

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - (Branżowa Szkoła I Stopnia)

Technikum Mechanizacji Rolnictwa

Technikum Samochodowe

Ø    Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli:

Technikum Pszczelarskie

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Regulamin uczestnictwa w projekcie dostępny będzie na stronie internetowej szkoły, Starostwa Powiatowego w Lublinie oraz u koordynatora szkolnego i managera projektu.

 

Działania przewidziane dla nauczycieli:

- Studia podyplomowe z zakresu diagnostyki samochodowej (dla 1 osoby),

- Kurs kwalifikacyjny „Kierowca autobusu” (dla 1 osoby),

- Kurs „Programowanie w języku Java” (24h; dla 3 osób),

- Kurs „Programowanie w języku C++” (32h; dla 3 osób).

 

Działania przewidziane dla uczniów:

- „Akademia techniki motoryzacyjnej” (dla 20 osób) w tym:

            - 40 godzin zajęć

            - literatura specjalistyczna na zajęcia

            - wyjazdy studyjne (wycieczki):

                        - Targi Motoryzacyjne w Poznaniu

                        - Fabryka samochodów Opel* w Gliwicach

- Kurs spawacza metodą TIG (100h + opłata za egzamin; dla 10 osób; wymagane ukończone 18 lat),

- Kurs spawacza metodą MIG MAG (100h + opłata za egzamin; dla 10 osób; wymagane ukończone 18 lat),

- Kurs operatora wózków widłowych z uprawnieniami UDT (45h + opłata za egzamin; dla 20 osób; wymagane ukończone 18 lat),

- Kurs na prawo jazdy kat. B (60h + opłata za egzamin; dla 10 osób; wymagane ukończone 18 lat),

- „Warsztaty usług i diagnostyki komputerowej” (dla 20 osób) w tym:

            - 45 godzin zajęć

            - literatura specjalistyczna na zajęcia

- „ECDL Standard” (dla 10 osób) w tym:

            - 100 godzin zajęć

            - literatura specjalistyczna na zajęcia

            - opłata za egzamin

- Zajęcia z programowania (dla 10 osób) w tym:

            - 60 godzin zajęć

            - literatura specjalistyczna na zajęcia

- Stypendia w wysokości 1500zł (brutto+składki) dla stażystów w ramach praktyk majowych*
(50 osób z: TI, TPS, TUF).

Ponadto zakup materiałów pomocniczych i szkoleniowych oraz wyposażenia do pracowni informatycznej.

 

Początek rekrutacji dla nauczycieli – czerwiec 2017

Początek rekrutacji dla uczniów – wrzesień 2017

 

Koordynatorem projektu na terenie szkoły jest
Pan Jakub Wieczorkiewicz e-mail: jakubw@poczta.onet.pl

 

Manager projektu: Artur Mazur tel. 81 52-86-652 e-mail:a.mazur@powiat.lublin.pl

 

Biuro Projektu:Starostwo Powiatowe w Lublinie ul.Spokojna 9, 20-074 Lublin

 

*miejsce może ulec zmianie

**termin może ulec zmianie

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl