"Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"

05 Czerwiec 2017
 Tytuł Projektu: "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne

Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Beneficjent: Powiat Lubelski

Wartość Projektu:  629 960,00 zł

Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 31 500, 00 zł

Budżet Państwa: 62 994,00 zł

            Celem projektu pn. "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim" jest zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 12 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski.


Dominujący zakres interwencji to ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia    podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

            Działania w zakresie  projektu będą realizowane poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, zajęcia matematyczno - przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto planowane jest organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

            Projekt zakłada tworzenie warunków uczenia sie adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT.

            W ramach projektu wyposażone zostaną pracownie w sprzęt komputerowy tj. komputery przenośne wraz z oprogramowaniem dla uczniów i prowadzących zajęcia, drukarki 3D oraz mikroskopy z podłączeniem do komputerów. Wyposażone zostanie również laboratorium biologiczno-chemiczne m. in. w mikroskopy z podłączeniem do komputerów, mikroskopy optyczne i terenowe, lodówkę do przechowywania materiałów badawczych, zakupione zostaną także wagi laboratoryjne i zestawy odczynników. W ramach projektu zostaną zakupione również podręczniki dla uczniów do zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego, ICT oraz zajęć matematyczno- przyrodniczych. Każdy uczeń, który będzie uczestniczył w projekcie otrzyma również liczne materiały pomocnicze.

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach:

Ø    Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie:

Technikum Nr 1

            W naszej szkole będą prowadzone następujące działania:

Ø  Jako szkolenia dla nauczycieli

a) Kompetencje cyfrowe i wykorzystanie ICT,  1 grupa 10-osobowa*32h. Tematyka.: m.in. obsługa urządzeń cyfr. i ich wykorzystanie w edukacji, cyfr. metody kształcenia, bezpieczeństwo w sieci,

b) Innowacje w edukacji, 1 gr 10- osobowa*16h. Tematyka.: m.in. techniki rozwijające kreatywność i innowacyjność U, stosowanie innowacji edukacyjnych (m.in. z bazy KIW),

c) Nauczanie metodą eksperymentu, 1grupa 10- osobowa*16h. Tematyka.: zasady aktywnej nauki, grywalizacja, założenia metodyczne, rodzaje eksperymentów i ich zastosowanie, cele nauczania eksperymentalnego,

d) Nauka programowania, 1grupa 10-osobowa*32h. Tematyka: m.in. języki Java, C++),najbardziej efektywne metody naucz. programowania

e) Pedagogika specjalna, 1 grupa 10 -osobowa*32h. Tematyka: m.in. diagnoza i rodzaje terapii, rodzaje zaburzeń, równość w kontekście płci i niepełnosprawności.

Ø  Kursy i dokształcanie dla uczniów

 

1.      Języki obce:

·         Język niemiecki:

Zajęcia wyrównawcze: 2 grupy 10-osobowe. 35h/grupę.

- Technikum Nr 1 w Bychawie – 2 gr,

 

2. ICT/programowanie: 1gr*10os.*60h, Tematyka: m.in. bezpieczeństwo w sieci, wyszukiwanie inf., programowanie w językach C++, Java.

- Technikum Nr 1 Bychawie – 1 gr.

 

3. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze:

A) Matematyka:

Zajęcia wyrównawcze: 2 gr*10os.*35h/gr, Tematyka: m.in. geometria, logika, algebra, statystyka.

- Technikum Nr 1 Bychawie – 2 gr,

 

 4. Doradztwo edukacyjno – zawodowe i wsparcie psychologiczne.

1)      Doradztwo edukacyjno – zawodowe grupowe: 14 grup 10 – osobowych x 9h/grupę.

2)      Konsultacje psychologiczne indywidualne: 40 osób x średnio 4h/osobę.


Ø   

Liceum Ogólnokształcące w Bełżycach

Technikum Nr 1 w Bełżycach

Technikum mechaniczne w Bełżycach

 

Ø    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach

Liceum Ogólnokształcące w Niemcach

Technikum w Niemcach

 

Ø    Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli:

Liceum Ogólnokształcące w Pszczelej Woli

Technikum Pszczelarskie

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

Ø    Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach:

Technikum

Technikum Mechaniczne

Technikum Samochodowe

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl