Człowiek- najlepsza inwestycja

10 Luty 2015
  Nasza szkoła jako jedna z 83 placówek w Powiecie Lubelskim została objęta wsparciem w ramach projektu pt. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2013r. do 31.08.2015 r. bezpośrednio przez Powiat Lubelski przy udziale Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz trzech Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych prowadzonych przez powiat. Jest pilotażem nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania pracy szkoły, a jego celem głównym jest podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie, poprzez stworzenie planów wspomagania spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia. 

   W ramach projektu nauczyciele uczestniczą w szkoleniach (warsztatach, wykładach,  konsultacjach grupowych i indywidualnych) w  wybranym obszarze:

1)      w roku szkolnym 2013/2014 był to obszar „Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

2)      w roku szkolnym 2014/2015 kontynuujemy szkolenia w obszarze „Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej”

 

Zalety udziału w projekcie:

—  „blisko szkoły”- czyli funkcjonowanie w jej najbliższym otoczeniu, organizowanie szkoleń w naszej szkole dla całej Rady Pedagogicznej,

—  praca na potrzeby szkoły - oferta i przebieg procesu doskonalenia Rady Pedagogicznej dostosowany jest do aktualnych potrzeb naszej szkoły towarzyszy  szkole w całym procesie doskonalenia: od diagnozy potrzeb po monitorowanie efektów wprowadzonych zmian

—  wykorzystanie potencjału różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli

—  wsparcie szkoły przez Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE) w procesie identyfikacji potrzeb i formułowania celów. Naszym SORE jest p. Wioletta Błaziak

—   zapewnienie szkole możliwości korzystania z ekspertów, materiałów i przydatnych kontaktów


Korzyści z realizacji projektu

—  wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli i dyrektorów, o metody, techniki i narzędzia diagnozowania potrzeb szkoły oraz stosowania poznanych rozwiązań metodycznych i dydaktycznych w praktyce szkolnej

—  większe zintegrowanie nauczycieli i poszerzenie zakresu współpracy wewnątrzszkolnej
i międzyszkolnej

—  wspólne wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań dydaktycznych     

—  dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, szkołami, przedszkolami

—  upowszechnienie dobrych praktyk

—  promocja działalności szkoły w  środowisku

 

Więcej aktualnych informacji na stronie:  

http://www.bpe.powiat.lublin.pl

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl