Wyprawka szkolna

20 Sierpień 2013
   Szanowni Państwo,
Przypominamy o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu podręczników dla uczniów w ramach kolejnej edycji rządowego programu „Wyprawka szkolna”. Program skierowany jest do uczniów, którzy w roku szkolnym 2013/ 14 będą uczęszczać do:


• klas I-III i V szkoły podstawowej,
• klas I-III i V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
• klas II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum ogólnokształcącego,
• klas V ogólnokształcącego szkoły muzycznej II stopnia;
• klas V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie II liceum plastycznego,
• klas II lub VII ogólnokształcącej szkoły baletowej
oraz na dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dla uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej.
Dofinansowanie można uzyskać w następujących przypadkach: dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej oraz odpowiedniej klasy szkoły artystycznej - gdy dochód nie przekracza kwoty 539 zł netto na osobę w rodzinie (jest to kryterium określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych), dla uczniów pozostałych klas objętych programem - dochód nie może przekraczać 456 zł netto na osobę w rodzinie (kryterium z ustawy o pomocy społecznej). W przypadku uczniów niepełnosprawnych, o których mowa powyżej i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można ubiegać się o dofinansowanie bez względu na wysokość dochodu na jednego członka rodziny.
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2013 r. będzie wynosić:
• kl. I - III - do kwoty 225 zł
• kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
• kl. II zasadniczej szkoły zawodowej - do kwoty 390 zł
• kl. II szkoły ponadgimnazjalnej (LO, technikum) - do kwoty 445 zł.
• w przypadku korzystania przez uczniów niepełnosprawnych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.
Pragnę również zwrócić uwagę, że istnieje możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla dodatkowej grupy uczniów z rodzin, w których jest przekroczona kwota dochodu, do 5% liczby dzieci spełniających to kryterium w danym samorządzie. Do omawianej grupy są włączeni uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej oraz szkoły muzycznej I-go stopnia.
Wniosek o dofinansowanie składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014 w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego dla siedziby szkoły.

Pomoc finansowa na zakup podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby - za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Zwracam się zatem do dyrektorów szkół oraz przedstawicieli właściwych jednostek samorządu terytorialnego o wnikliwe rozpoznanie potrzeb w tym zakresie, poinformowanie zainteresowanych o możliwości skorzystania z programu oraz udzielenie im wszelkiej pomocy niezbędnej do uzyskania dofinansowania.

Lubelski Kurator Oświaty
      Krzysztof Babisz


 

DODAJ KOMENTARZ:

Nick:


Komentarz:
;) :) taktak sorry :( :D :piwko papa nonono :P hmm :cwaniak :bag :hyhy :przestraszony :rozpacz :evil :ok

Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl