AKTUALNOŚCI:

„Talerz zdrowia”

22 Grudzień 2021
 „Talerz zdrowia” to projekt edukacyjny, który został zrealizowany w  klasach II na lekcjach wychowania fizycznego oraz  zajęciach z wychowawcą w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Celem projektu była umiejętność zdobywania wiedzy z  wykorzystaniem  zasobów biblioteki szkolnej, uświadomienie młodzieży negatywnych skutków nieprawidłowego odżywania, zmiana nawyków żywieniowych, promocja zdrowia oraz różnorodnych form aktywności.
 
 Zrealizowane zadania: przeprowadzenie cyklu zajęć poświęconych tematyce zdrowego odżywiania, wykonanie przez uczniów prezentacji multimedialnych i plakatów związanych z tym tematem oraz przeprowadzenie  etapu  klasowego i szkolnego konkursu pt. „ Zdrowie na talerzu” z wykorzystaniem  platformy  Quizziz, który odbył się 18.12.2020 r.
 
więcej...

Projekt „Nowe kwalifikacje”

14 Grudzień 2020
 Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
Numer i nazwa Działania: 12.4 Kształcenie zawodowe
Beneficjent: Powiat Lubelski
Koszty ogółem: 4 342 296,50 zł
Wkład własny: 434 230,00 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 780 uczniów, wzrost kompetencji 79 nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz wzrost jakości kształcenia w 5 szkołach zawodowych. Cel ten zostanie osiągnęty poprzez realizację zajęć specjalistycznych i kursów kwalifikacyjnych dla uczniów, studiów podyplomowych i kursów dla nauczycieli oraz poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół.
Cel projektu bardzo dobrze wpisuje się w cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego: "Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie".

Więcej szczegółów ...

Dokumenty rekrutacyjne:
Regulamin uczestnictwa ...
Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu...
Deklaracja uczestnictwa - nauczyciel/instruktor praktycznej nauki zawodu...
Formularz zgłoszeniowy - uczeń...
Deklaracja uczestnictwa - uczeń...

„Dance with me” – nowy projekt w „Hubalu”

13 Grudzień 2020
 Miło jest nam poinformować, że nasza szkoła została partnerem w projekcie Erasmus+ „Edukacja szkolna”. Tytuł nowego projektu to „Dance with me”. Numer projektu 2020-1-IT02-KA229-079184_4. Formalnie realizacja projektu rozpoczęła sie już we wrześniu ale ze względu na Covid-19 działania projektowe zostały zawieszone. Przewidywany okres realizacji projektu: 01.09.2020 – 31.08.2022 r. Całkowita kwota projektu: 145,786 euro. Dofinansowanie przyznane szkole: 27,344 euro.
   Partnerami projektu zostały szkoły z Włoch, Hiszpanii, Chorwacji i Turcji. W czasie realizacji projektu zaplanowane jest pięć mobilności dla uczniów i nauczycieli. W projekcie z ramienia naszej szkoły weźmie udział około 50 uczestników. Szkolnym koordynatorem projektu jest Pani Katarzyna Maciejczyk.
   Projekt koncentruje się na dialogu międzykulturowym, poznaniu różnych kultur, zwyczajów i ludzi. Będzie to okazja do doskonalenia umiejętności językowych jak również  tych związanych z tańcem i muzyką.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

11 Grudzień 2020
 W roku 2020 w województwie lubelskim 434 uczniów zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów. Do zaszczytnego grona nagrodzonych należy Wiktor Długoszek uczeń klasy II TI, który uzyskał średnią 5,10 oraz wzorowe zachowanie za rok szkolny 2019/2020
Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen.
Wiktorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zdobywaniu wiedzy!

„Lubelska kuźnia talentów 2019-2021”

10 Grudzień 2020
 Miło nam poinformować, że uczeń klasy II TI Wiktor Długoszek otrzymał stypendium w ramach projektu pozakonkursowego „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” realizowanego w latach 2019-2021 przez Województwo Lubelskie w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.4 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wiktorowi gratulujemy pracowitości i zdolności.

XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej

09 Grudzień 2020
 8.12.2020 r. w naszej szkole miało miejsce rozstrzygnięcie XI Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej pod hasłem „Żadne miejsce nie powinno być milsze dla Ciebie od Ojczyzny”. Patronat nad konkursem objął Starosta Lubelski Zdzisław Antoń. Konkurs miał odbyć się w listopadzie ale ze względu na pandemię Covid-19 musieliśmy zrezygnować z dotychczasowej formy konkursu. Nie chcieliśmy jednak rezygnować z niego całkowicie, bo stał się już tradycją naszej szkoły. Postanowiliśmy, że w tym roku oceniane  będą  recytacje uczniów nagrane przez nich i przesłane do oceny przez komisję.

Recytacje oceniała komisja w składzie:

Barbara Cywińska – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bychawie
Jadwiga Grzesiak – polonistka
Anna Bartnik – polonistka

więcej...
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl