AKTUALNOŚCI:

Otwarcie sali egzaminacyjnej

12 Maj 2009

W dniu 7.04.09 odbyło się uroczyste otwarcie II działu samochodów na warsztatach szkolnych. Nasza szkoła jako jedyna z nielicznych w województwie lubelskim jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla klasy III ZSZ w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych. Standardy wymagają, że ośrodek egzaminujący musi być wyposażony w dwa duże działy naprawcze, na których zainstalowane jest po trzy podnośniki samochodowe. Ze względu na wymogi egzaminacyjne trzeba było przeprowadzić remont II działu naprawy samochodów. Na dziale zamontowano trzy podnośniki nożycowe, wymieniono bramy wjazdowe, na ścianach i podłodze położono płytki ceramiczne. Dzięki temu, że szkoła została zakwalifikowana jako ośrodek egzaminacyjny stało się to możliwe uzyskanie pomocy ze strony Unii Europejskiej w postaci trzech nowych podnośników samochodowych.

GALERIA - Otwarcie sali egzaminacyjnej

Mini przedsiębiorstwo

12 maja 2009
Efektem pracy Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości jest założenie i funkcjonowanie w szkole ,,miniprzedsiębiorstwa’’. Młodzież organizuje i prowadzi własne miniprzedsiębiorstwo wzorowane na zasadach zbliżonych do praktyki życia gospodarczego. Po zgromadzeniu kapitału koniecznego do uruchomienia działalności uczniowie dokonują wyboru produktu, podejmują działania marketingowe oraz opracowują biznesplan swojego przedsięwzięcia. Funkcjonowanie miniprzedsiębiorstwa wymaga prowadzenia stosownej dokumentacji, uczniowie mają okazję przekonać się jak ważną rolę odgrywa planowanie, właściwa organizacja, efektywne zarządzanie czasem oraz zasobami ludzkimi. Uczą się budowania kontaktów z otoczeniem: z przedsiębiorcami, z instytucjami państwowymi, zwłaszcza z lokalnym społeczeństwem. więcej...

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

16 Marzec 2009
W ramach działań ,,Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości’’ zostały  zorganizowane warsztaty z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie - Filia w Bychawie.
Uczniowie klas IV technikum zostali zapoznani z zasadami funkcjonowania Powiatowych Urzędów Pracy, ich standardowymi usługami jakimi są:
 * pośrednictwo pracy
 * poradnictwo zawodowe
 * zajęcia w Klubie Pracy, które umożliwiają nabycie umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia.


Bezrobotni, poszukujący pracy i absolwenci  mogą liczyć na:
-zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych
-zatrudnienie w ramach robót publicznych
-pożyczki na uruchomienie własnej działalności gospodarczej
-szkolenia
-pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia
więcej...

Edukacja kluczem Twojego sukcesu

12 Marzec 2009"Edukacja kluczem Twojego sukcesu"- projektrealizowany przez Powiat Lubelski na podstawie umowy nr 86 POKL.09.01.02-06-346/08 zawartej w dniu 2 lutego 2009r. z Samorządem Województwa Lubelskiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze wsi i małych miast poprzez wsparcie wychowawcze i dydaktyczne w zakresie podstawowych kompetencji kluczowych oraz planowanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych w ramach prowadzonych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

Podstawowym celem projektu jest zniwelowanie różnic wiedzy i umiejętności uczniów poprzez podniesienie ich umiejętności korzystania z technologii informatycznych, komunikowania się w językach obcych, podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności matematyczno - przyrodniczych, zwiększenie kompetencji kluczowych i europejskich, wykształcenie zachowań przedsiębiorczych w planowaniu swej ścieżki rozwoju (edukacyjnej i zawodowej) a także odpowiedzialności za własne decyzje oraz funkcjonowania w warunkach społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki rynkowej. Realizowane w projekcie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, a także uzyskane przez uczniów dodatkowe kwalifikacje - przyczynią się do większej mobilności na rynku pracy.

więcej...

Dzień Kobiet

05 Marzec 2009
Spełnienia wszystkich marzeń,
zadowolenia z siebie,
radości życiowej
i aby każdy kolejny dzień
był Dniem Kobiet
życzymy Wam .... wspaniałe,
niepowtarzalne Panie!
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie
majorhubal@wp.pl